Kokular ve Vücudumuz
3 Ocak 2021
Buhur Geleneğimiz
4 Ocak 2021

Şemâil-i Şerîf

Allah Rasûlü (S.A.V.) söyle buyurdu: ‘’ Udul-Hindî’yi kullanmağa devam ediniz. Çünkü bunun içinde yedi türlü şifâ vardır. Uzre yâni boğaz hastalığı için bu ilaç buruna çekilir. Zâtü’l-cenb hastalığı için de su ile hastaya içirilir’’(Buhâride geçtiği yerler 5692, 5713, 5715, 5718)

-Güzel kokuları çok seven Rasulûllah Efendimiz (S.A.V.) her dâim yanında ‘’Sükke’’ tabir edilen koku kutusu bulundurur temiz ve tertipli olmaya özen gösterir ve güzel kokmaya son derece önem verirdi.

-Buhur çeşitlerini severek kullandığı bilinmektedir. ( Ebu’ş-Şeyh 2/68)

-Seferden döndüğünde Hazret-i Fâtıma (R.A.) uğradıktan sonra ya onun evinde ya da hanımlarından birinin yanına giderek temizlenir, elbisesini değiştirir güzel kokular sürerdi.

-Hendek Gazvesi dönüşü öğle namazını kıldıktan sonra Hazreti Âişenin yanına giderek saçını mübarek başını yıkamak için su istemiş , ( İbn Sa’d 2/75 ) saçlarını taramış buhurla kokulanmak üzere buhurdanlığı istemişti (Vâkıdî 2/497 –Abdürrezzak 5/369-370, Şâmî 5/3-4)

-Rasulullah Efendimiz ihrâma girmeden önce bol miktarda koku sürerdi.

-Rasulullah koku sürmeyi çok severdi. Gece veya gündüz fark etmez güzel koku sürmeden iş yada ibâdete başlamaz evinden dışarı çıkmazdı. ( Ebu’ş-Şeyh 2/61) Geceleyin kalktığında eğer yanında kokusu yoksa, yardımcısı Enes’i koku istemesi için hanımlarından birinin yanına gönderirdi.( Bezzâr 13/326, Haysemî 2/539, Şâmî 8/280

-Allah Rasûlü (S.A.V.) şöyle buyurdu ‘’ Cuma günü , misvak kullanmak ve şayet bulabilirse koku sürünmesi her bulûğ çağına giren kimsenin üzerine vâcibtir’’ (El- Lü’lüü Ve’l-mercan S.282) 

-‘’Ud-i Hindî’yi kullanmaya devam ediniz. Çünkü Ud-i Hindi’de şüphesiz yedi şifâ vardır. Zâtülcenb onlardan biridir. (Sünen-i İbn Mâce S.230)

-Enes’den (R.A.) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir Peygamberimiz Rasulûllah (S.A.V.) kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. (B2582 . Buhâri, Hibe9)

-Peygamber Aleyhis-selâm cennet ehlini tavsib ederken: ”Onların tarakları altın ve gümüş, terleri misk, buhurdanlıkları ödağacından, eşleri huriler, ahlakları bir kişini ahlâkı gibidir’’ diye buyurmuşlardır. (Müslim cennet H 15-17, Tırmızî cennet H 2537, İ. Mâce züht H 4333, Müsned 2/232, 253, 316, 357, Kayyim s.391)

-Cennetlikler, ince ipekten ve parlak atlastan yapılmış (Duhân 44/53) yeşil renkte (İnsân76/21) hiç eskimeyen elbiseler giyerler. (Müslim Cennet 21) Altın ve gümüş bileziklerle, incilerle süslenirler (Hac 22/23, İnsân 76/21) Son derece parlak incilerle bezenmiş taçlar takan cennetliklerin (Tırmizi sifatü’l-cennet 23) tarakları altın, buhurdanlıklarının yakacağı da güzel kokulu çubuktur. (B 3327 Buhârî, Enbiyâ1)

– Sade öd ağacı ile tütsülenir ona bâzen kâfur da katardı (Hz. İbni Ömer R.A.)

-Dört şey evvelki peygamberlerin sünnetlerindendir: Haya, Kokulanmak, Nikâh, Misvak. (Ramuz El-Hadis Sayfa 68 No:12 Ravi: Ebû Eyyub R.A.)

-Oruçlu ziyaretçinin armağanı sakalına koku sürünmek, elbisesini tütsülemek, kendine de koku sürmektir. Oruçlu kadın olursa saçını taramaktır. (Ramuz El-Hadis Sayfa 249 No:4 Ravi: Hazreti Hasan İbni Ali R.A.)

-Ebû Hureyre (R.A.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (S.A.V.) söyle buyurmuştur:

‘’Cennete girecek olan ilk gurubun şekli ve görüntüsü ayın dolunay gecesindeki görüntüsü gibidir. Orada tükürme yok, sümkürme yok, tuvalete çıkma ihtiyacı yok, kullanılan kaplar altından, tarakları altından ve gümüşten buhurdanlıkları öd ağacındandır. Terleri mis gibidir….. ‘’

-Ebû Said El-Hudrî (R.A.): Rasûlullah (S.A.V.) in: Cuma günü boy abdesti almak, bulabilirse misvaklanmak ve koku sürünmek her buluğ çağına eren kimseye gereklidir’’ diye buyurduğuna şâhitlik ederim’’ demiştir.

– Ebû Said El-Hudrî (R.A.)’den rivâyete göre, şöyle söylemiştir: Rasûlullah (S.A.V.) söyle buyurdular : Güzel kokuların en iyisi misk’tir.’’(Müslim Edeb:5 Ebû Dâvud, Cenâiz 32)

-Peygamber Efendimiz (s.a.v.) miski alır, onu başına, saçlarına ve sakalına sürerdi.” (C. Sağır 2/95, F. Kadir 5/195)

-Misk güzelliğin ve güzel kokunun sembolü haline gelmiştir. Kur’an’da Cennet şarabı ”râhîk”ın içildikten sonrabırakacağı güzel kokunun (hitâm) Misk gibi olacağı belirtilir. (Mutaffifîn Suresi 25-26)

Peygamber Aleyhis-selâm ”Misk kokuların en güzelidir, kokuların en güzeli misktir” (Müslim edeb H 18-19, Davud: cenaiz H 3158, Tırmizi cenaiz H 991-92, Nesâi cenaiz 4/39)

-” Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlu kimsenin ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” buyurmuştur. (Müslim savm H 161, 165)

-Peygamber Efendimiz (S.A.V.) miski çok sever ve Cenneti tasvir eden hadislerinde sık sık bu kokuya atıfta bulunur ayrıca dünyada iyi insanlarla düşüp kalkmayı Misk satan kimse ile arkadaşlık yapmaya benzetir. (Buhâri Büyü 38 – Zebâ’ih 31)

-Kendisi ihrâma girmeden ve kurban bayramı günü ihramdan çıkınca tavaftan önce misk sürünürdü. (Müslim Hac 46)

– Ebû Said El-Hudrî (R.A.)’den rivâyete göre Rasûlullah (S.A.V.) Miskten soruldu. ‘’ O kokuların en iyisidir’’ buyurdular. (Müslim Edeb:5 Ebû Dâvud, Cenâiz 32)

Rasûlullah (sav)’in terinin güzel kokması;

Enes İbnü Malik (R.A.) şöyle dedi; Ummu Suleym, Allah Rasûlü (S.A.V.) için deriden yapılmış bir sergi sererdi. Allah Rasûlü (S.A.V.) de o deri serginin üzerinde öğle uykusuna yatardı. Allah Rasûlü (S.A.V.) uyuduğu zaman, Ummu Suleym, Allah Rasûlü (S.A.V.)’in terinden ve saçlarından alırdı da bunları bir şişe içinde toplardı. Sonra bunları diğer kokularla karıştırırdı. (El- Lü’lüü Ve’l-mercan S.882, Buhari’de geçtiği diyer yer 6281)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?

Hesap oluştur?

Sepet

Sepetiniz şu anda boş.

    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    × WhatsApp